PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo, grąžinimo ir keitimo tvarką, kokybės garantiją bei kitas sąlygas,  pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt

1.2. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių taikymu pažymėdamas varnelę ties užrašu “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.  

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Nauja taisyklių redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjas, kiekvieną kartą pirkdamas prekes, privalo susipažinti su Prekių užsakymo dieną galiojančių Taisyklių sąlygomis ir su jomis sutikti.

1.4. Įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt turi teisę:

      1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

      1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

      1.4.3. juridiniai asmenys;

      1.4.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) suformuoja prekių krepšelį, pasirenka apmokėjimo ir prekių pristatymo būdus bei patvirtinęs, jog perskaitė ir sutinka su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”.

2.2. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, jis neturi teisės įsigyti prekių elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.visaslabas.lt internetinėje parduotuvėje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

3.2. Pirkėjas turi  teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu eprekyba@visaslabas.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės  pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti prekes Pardavėjui. Pirkėjui tokiu atveju tenka prekių grąžinimo išlaidos.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties pagal Taisyklių 3.2. punkto nuostatas tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepasikeitė jos išvaizda, ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

3.4. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties pagal Taisyklių 3.2. punkto nuostatas tuo atveju, jei užsakomos prekės gaminamos pagal individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.

3.5. Pirkėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, bei kitus mokesčius (jei tokie nurodomi sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis elektronine bankininkyste, banko pavedimu, atlikdamas mokėjimą į pardavėjo sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime, Paysera.lt sistemos pagalba. 

4.2. Pirkėjas, atsisakydamas Pirkimo – pardavimo sutarties, apie atsisakymą privalo pranešti Pardavėjui raštu elektroniniu paštu eprekyba@visaslabas.lt ir sutarti dėl prekės grąžinimo laiko ir vietos. 

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie pasikeitimus informuoti Pardavėją.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.visaslabas.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės www.visaslabas.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti (nutraukti) jo galimybę naudotis elektronine parduotuve. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naują jų redakciją paskelbdamas elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.visaslabas.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ar duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į asmeninę informaciją, kurią Pirkėjas nurodė elektroninėje parduotuvėje.

6.3. Pardavėjas, esant svarbioms aplinkybėms bei negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją, įkurią prekių pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu) ar sudaryti sąlygas atsiimti jas Prekių atsiėmimo vietose.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

 1. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje www.visaslabas.lt ir krepšelyje nurodomos  eurais, įskaitant  PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaityti už Prekes gali pasirinkęs vieną iš šių būdų:

      7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą elektroninėje parduotuvėje;

      7.2.2. sumokant už prekę bankiniu pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą;

 1. Prekių pristatymas

8.1. Užsakytas Prekes Lietuvos teritorijoje pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliota logistikos įmonė (kurjeris).

8.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinius duomenis.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Jei prekes priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.4. Tiksli Prekių pristatymo kaina apskaičiuojama tik suformavus užsakymą. Ji priklauso nuo užsakymo sumos, pristatymo būdo ir užsakomų prekių tūrio bei masės.

8.5. Jei nėra nurodoma kitaip, už Prekių pristatymą apmoka Pirkėjas.

8.6. Prekių užnešimas yra atskirai teikiama paslauga, kuri į Prekių pristatymo kainą nėra įskaičiuota ir kurią reikia užsakyti papildomai.

8.7. Pardavėjas pristato Pirkėjui užsakytas prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes. 

8.7. Užsakomoms prekėms, kurių Pardavėjo sandėliuose nėra ir kurios kiekvienu konkrečiu atveju užsakomos gamykloje ar pas tiekėjus, pristatymo terminas nurodomas orientacinis. 

8.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

8.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

8.10. Prekių pristatymas (transportavimas) vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

8.11. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių Neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių Neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja Pirkėjui pateikus papildomą užklausą. 

 1. Prekių grąžinimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es),  Pirkėjas  turi informuoti Pardavėją el. paštu eprekyba@visaslabas.lt   nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

9.3. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant PVM sąskaitą ir garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, jei Pirkėjas gavo ją su siunta, bei užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą (formą užpildyti galima išsispausdinus iš tinklalapio ar priduodant prekę prekių priėmimo iš pirkėjų skyriuje).

9.4. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.5. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve. 

10.3. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 1. Prekių kokybės garantijos

11.1. Visos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra naujos bei supakuotos gamintojo (Pardavėjo ar jo partnerių) originaliame įpakavime. Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekei suteikiama garantija pradeda galioti nuo jos pardavimo pirkėjui dienos, kurią patvirtina PVM  sąskaita-faktūra.

11.2. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

11.3. Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą) ir/arba užpildytą garantinį taloną (jei to reikalauja gamintojas).

11.4. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai autorizuotose gamintojo servisuose, kurie nurodyti garantiniame talone arba gamintojo puslapiuose.

11.5. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

11.6. Už klaidingą aptarnaujančio serviso darbuotojo iškvietimą Pirkėjas moka papildomai.

11.7. Nemokamas garantinis aptarnavimas neapima tokių darbų kaip Prekės reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti Prekės naudojimosi instrukcijose, taip pat Prekės instaliavimo, išmontavimo remontui ir sumontavimo.

 1. Asmens duomenų apsauga

12.1. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, jog Pirkėjo pateiktus asmens duomenis www.visaslabas.lt Pardavėjas  tvarkytų internetinės prekybos tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris ir elektroninis paštas būtų tvarkomas internetinės prekybos tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu eprekyba@visaslabas.lt   

12.2. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

12.3. Pirkėjas darydamas užsakymą, sutinka dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Pardavėjas šiuo pašto adresu turi teisę siųsti naujienlaiškius ir specialius parduotuvės pasiūlymus, bet ne kitą turinį. Pirkėjas gali atsisakyti savo elektroninio pašto adreso naudojimo rinkodaros tikslams, paspaudęs nuorodą „atsisakyti“, kuri bus po kiekvienu iš įmonės siųstu el. laišku.

12.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas bei tvarkančius Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Rinkodara ir informacija

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.visaslabas.lt įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

13.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų. 

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.